Преподавателският състав обучава студентите по дисциплините: “Материалознание”, “Технология на машиностроителните материали”, “Технология на леярското производство”, “Обработване на материалите чмрез пластична деформация”, “Технология на заваряването”, “Технология на термичната обработка”,  “Химико-термична обработка”, “Електрофизични технологии”, “Металокерамика”, “Неметални материали”, “Кристалография”, “Физическо металознание”, “Структурен анализ на материалите”, “Минералокерамика”, “Спояване и лепене на материалите”, “Методи и изследване и контрол на машиностр. материали”.