Технология на заваряването. Проектиране и изработване на инсталации за заваряване Материалната база на катедрата е съсредоточена в специализирани лаборатории по: Материалознание; Металолеене, Заваряване, Пластично деформиране, Прахова металургия, Електрофизични технологии, Термично и химико-термично обработване, Рентгеноструктурен анализ; Електронна микроскопия и др. На разположение на катедрата е и общоуниверситетка лаборатория за механични изпитания на металите.