Плазмотрони и горелки за напластяване и плазмотрони за рязане в специални условия /под вода/. Нови технологии и съоръжения за ремонт в специални условия. Математическо моделиране на процесите за обработка на метали и източници за заваряване и рязане. Проектиране и усъвършенстване на електроди /газокислодно копие/ за електродъгово рязане. Проектиране и изследване на специализирани управления на източници за аргонодъгово заваряване, напластяване и рязане с повишени изисквания за работа при специални условия. Съвременни технологии и методи за заваряване и възстановяване на промишлени съоръжения и детайли.