Специализирани заварки, възстановяване и ремонт на индустриално оборудване, детайли, машини и съоръжения. Съвременни технологии и методи на заварка, наваряване напластяване, контрол и отстраняване на деформации. Подводнo - инженерна дейност.