“ЕЛЕКТРОДИ” АД е единственият индустриален производител на електроди за ръчно електродъгово заваряване в България, осъществяващ преки продажби за вътрешния и международен пазар и като фирма с дългогодишна история в производството на електроди за заваряване и наваряване, поддържа постоянни директни контакти с консуматорите на електродите за заваряване и наваряване за оценка тяхната удовлетвореност, установяване на техните нужди и изисквания и разработване на нови марки електроди, които да посрещат своевременно нуждите на пазара.
  Производството на “Електроди” АД отговаря на изискванията на европейските нормативни документи. Дружеството има сертифицирана система по качество, отговаряща на изискванията на ИСО 9001:94 /сертификат № 75 100 8078, издаден от Тюф Рейнланд и регистриран в Брюксел/. Изискванията на стандарта за управление на качеството определят извършване на определен обем контрол по вход, по време на производствения процес и контрол на готовия продукт. Стъпките на контрол са с такава честота, която позволява избягване на възможни несъответствия, като за готов продукт, преминал успешно, се издава сертификат 3.1.В за съответствие по БДС EN 10104.
Търговските марки, ориентирани към корабостроенето, са утвърдени от Български Корабен Регистър, Руски Корабен Регистър, Лойд Регистър, Германски Лойд, Норвежски Корабен Регистър. От 2002г., продуктите, предназначени за поднадзорни съоръжения, са сертифицирани пред Немски Технически Надзор - ТЮФ.