Дружество с ограничена отговорност "Месер Химко Газ" е създадено на 27.12.1995 г. от съдружниците "Месер Грисхайм" - Германия с 51% дялово участие и "Химко" АД - Враца с 49%. През ноември 2001 г. дяловете на "Химко" АД бяха закупени от фирма "Петромес" ООД. Основната дейност на дружеството е производство и пласмент на технически газове - кислород, аргон, въглероден двуокис, азот, газови смеси за заваряване, ацетилен и др. За осъществяване на дейността си фирмата разполага с автомобилен парк от 16 влекача, 22 специализирани автоцистерни, 3 бордови камиона, както и с бутилков парк от над 26 000 бутилки.