ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" -  БАН

 

 

ЦПО обявява прием на кандидат-курсисти в курсове за квалификационно ниво

Международен Практик по Заваряване (IWР)

 

      

 

Обучението се провежда в съответствие с учебните програми на хармонизираната система на Международния Институт по Заваряване (IIW) и след успешно полагане на краен изпит завършва с международно призната диплома по образеца на IIW. Тази диплома се признава във всички страни членки на IIW и на Европейската Федерация по Заваряване (EWF).

За начало на курс се определя дата след получаването на заявки за обучение. Продължителността на всеки курс е 2 месеца за ниво IWР,  при 3-дневна ангажираност на курсистите и 20 часа планиран седмичен учебен процес както следва:

·        Четвъртък – от 13 до 19 часа (общо 6 учебни часа);

·        Петък – от 8 до 12 и от 14 до 18 часа (общо 8 учебни часа);

·        Събота - от 8 до 14 часа (общо 6 учебни часа).

Този график е гъвкав и по договореност с работодателите и оформена учебна група от минимум 10 курсисти може да бъде променян.

Условията за обучение и достъп на  кандидатите са  съгласно изискванията на международната учебна програма – Документ Doc. IAB-252-2007. Възможностите, които предлага ЦПО към ИМет-БАН са посочени в Таблица 1.

Квалификационните нива и абревиатурата IWР кореспондират на международно възприетата номенклатура.

      

Квалифи-кационно ниво

Маршрут за обучение

Такси (лв)- без ДДС

Код

Условие за достъп

Изучаван модул

Брой учебни часове

За обучение в ЦПО

За полагане на изпит и диплома от БЦКЗ *

IWP

 

P-C1

Кандидатът притежава валидна диплома за завършено средно професионално образование (Техникум или Професионална гимназия по машиностроене или електро-технология) и 3-годишна практика в предприятие с металообработващ профил на дейност;

IWР 1(26ч.)+ IWР 2(60ч.)+ IWР 3(54ч.)

140

2200

550

P-C2

Кандидатът има завършено основно образование (8 завършени класа, 14-15 годишен), и доказана заваръчна практическа подготовка (16 годишен), последвани от допълнително професионално обучение по заваряване(18-годишен) и свидетелство за правоспособност и сертификат, плюс 3-годишна заваръчна практика (21 годишен)

IWР 1(26ч.)+ IWР 2(60ч.)+ IWР 3(54ч.)

140

2200

550

варяван *Цените нe са окончателние заваряване заваряване заваряван

ЦПО при ИМет - БАН организира курсове за:

- международни специалисти по заваряване;

- международни инспектори по заваряване;

- международни практици по заваряване.

Записвания на тел/факс: 02 4626241 или в Приемната на ЦПО при ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ"  - БАН, етаж 1, стая № 11

ряване з

Адрес:

1574 София

ул. "Шипченски проход" 67

 

За информация и контакти:

Тел.: 02 4626241,

 

Факс: 02 4626241

E-mail: cpo@ims.bas.bg