ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" -  БАН

 

 

Центърът за професионално обучение по заваряване към ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" -  БАН организира курсове за обучение на национални и международни заварчици и оператори.

 

Обучението се извършва по индивидуални програми, одобрени от Международния институт по заваряване и НАПОО съгласно БДС ЕN 287 (респективно БДС EN ISO 9606 и БДС EN 1418).

 

Завършилите успешно курса получават национални и/или международни дипломи за квалификация на заварчик, които са валидни в целия свят.
 

На получилите международни дипломи се дава възможност за реализация в страните от ЕС и света.
 

ЦПО при ИМет - БАН организира курсове за:

- международни инспектори по заваряване;

- международни практици по заваряване;

- международни специалисти по заваряване.

Записвания на телефон    02 4626241 и в Приемната на ЦПО при ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" - БАН, етаж 1, стая № 11

заваряване заваряване заваряване заваряване заваряване заваряване завар

я

 

Адрес:

1574 София

ул. "Шипченски проход" 67

 

За информация и контакти:

Тел.: 02 4626241,

 

Факс: 02 4626241

E-mail: cpo@ims.bas.bg